Of course, it's impossible. ―Mingjiu Jiang

Girl
Black1 White1 Black2 White2 Black3 White3 Black4 White4 Black5 White5 Black6 White6 Speech triangle
Joseki Start
pass